Letenka Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Írán je zemí s bohatou historií a malebnou krajinou. Jednou z méně známých, ale nádherných oblastí v zemi je provincie Chaharmahal and Bakhtiari. Tato provincie se nachází v jihozápadní části Íránu a je domovem pro některé z nejúchvatnějších přírodních scenérií v zemi.

Jedním z nejlepších a nejpohodlnějších způsobů, jak se dostat do této provincie, je letecky. Letenka Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province nabízí cestovatelům šanci objevit krásy této neodolatelné destinace.

Po příletu na mezinárodní letiště v hlavním městě provincie, Šahr-e Kord, budou cestovatelé překvapeni příjemnou atmosférou a pohostinností místních obyvatel. Šahr-e Kord je moderní a dobře vybavené město s množstvím atrakcí a pohodlným ubytováním. Je to také vstupní brána do okouzlující přírody této provincie.

Chaharmahal and Bakhtiari je známý svou úchvatnou horskou krajinou, která je ideální pro pěší turistiku a dobrodružství. Národní parky Tangeh Savashi a zámek Samanid Patvarka jsou oblíbené turistické atrakce a nabízejí úžasné výhledy na okolní hory a jezera. Při procházce těmito parky je možné obdivovat vzácné druhy rostlin a živočichů, které jsou zde chráněné.

Další skvostem této provincie jsou horské vesnice, které si uchovaly svou autenticitu a tradiční životní styl. Tyto vesnice, jako je například Aaligoudarz nebo Lordegan, nabízejí návštěvníkům jedinečnou možnost poznat tradiční perskou kulturu a přátelskost místních obyvatel. Každá vesnice má své specifické atrakce, jako jsou historická kamenná domy, starobylé mešity nebo trh s místními řemeslnými výrobky.

Lázeňská města v této provincii jsou také velmi populární mezi turisty. Mohou se těšit na léčivé minerální prameny a relaxační lázeňské procedury. Města jako Chelgerd a Shalamzar jsou známá pro své termální lázně a krásné okolní přírodní scenérie.

Nakonec bychom neměli zapomenout na místní kuchyni, která je bohatá na chutné pokrmy a místní speciality. Cestovatelé by měli ochutnat třeba baklava, perský guláš (dizi), nebo chodila, známou tradiční perskou polévku. Domorodá a autentická jídla jsou určitě jednou z nejlepších cest, jak prozkoumat místní kulturu.

Letenka do provincie Chaharmahal and Bakhtiari je bránou do nádherného světa přírody, autentických vesnic a bohaté kultury. Cestovatelé si zde mohou vychutnat jedinečnou kombinaci horského ráje a historického bohatství Íránu. Tato provincie je bezpochyby skrytým pokladem, který čeká na objevení.


Dovolená Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Chaharmahal and Bakhtiari Province: A Hidden Gem for Vacation in Iran

When people think of Iran, they often imagine vast deserts, ancient ruins, and bustling cities. However, nestled in the southwestern part of the country lies a hidden gem that offers a unique and tranquil experience for vacationers - Chaharmahal and Bakhtiari Province.

Chaharmahal and Bakhtiari Province, also known as "Chahbahar," is a lesser-known destination that has remained untouched by mass tourism. This makes it an ideal choice for those seeking a more authentic and off-the-beaten-path experience. The province is named after its two main cities, Chaharmahal and Bakhtiari, which are home to a diverse range of cultural and natural attractions.

For those who appreciate history and architecture, a visit to the historic village of Aqshahr is a must. Here, visitors can explore the ancient Aqshahr Castle, which dates back to the Sassanian era. The castle offers stunning panoramic views of the surrounding landscapes and provides a glimpse into the region's rich history.

Nature enthusiasts will be in awe of the breathtaking landscapes that Chaharmahal and Bakhtiari Province has to offer. The province is famous for its picturesque lakes, including the stunning Zayandeh Rud River and the pristine Choghakhor Lake. These bodies of water provide the perfect setting for activities such as boating, fishing, and picnicking.

If you're feeling adventurous, a trip to the Zagros Mountains is highly recommended. The mountains, which span across several countries including Iran, offer excellent hiking and climbing opportunities. They are also home to diverse wildlife, including the Persian leopard and the Bezoar ibex.

One of the highlights of visiting Chaharmahal and Bakhtiari Province is the chance to immerse yourself in the local culture. The province is known for its vibrant and colorful nomadic communities, who have preserved their traditions for centuries. Visitors can witness their way of life, including their unique clothing, music, and handicrafts.

Food lovers will delight in the province's delicious and authentic cuisine. Chaharmahal and Bakhtiari is known for its hearty and flavorful dishes, such as Ash-e-Reshte (noodle soup), Kebab Koobideh (grilled minced meat), and Chaghaleh Badoom (almond stew). These dishes are made with locally sourced ingredients and reflect the region's rich agricultural heritage.

In terms of accommodation, there are several options available to suit every budget and preference. From traditional guesthouses and eco-lodges to luxury resorts and campsites, visitors can choose the type of stay that best suits their needs. Staying in locally owned accommodations allows travelers to directly support the community and contribute to sustainable tourism.

Getting to Chaharmahal and Bakhtiari Province is relatively easy, with the capital city of Tehran serving as a gateway. Domestic flights, as well as buses and trains, connect Tehran to the province. Once there, local transportation options such as taxis and buses make it convenient to explore the region.

In conclusion, Chaharmahal and Bakhtiari Province is a hidden gem in Iran, offering a unique and authentic vacation experience away from crowded tourist destinations. With its rich history, stunning landscapes, vibrant culture, and delicious cuisine, it is a destination that should not be missed by travelers seeking an off-the-beaten-path adventure. So, pack your bags and get ready to explore the wonders of Chaharmahal and Bakhtiari Province.


Ubytování Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Chaharmahal and Bakhtiari Province: A Hidden Gem for Accommodation in Iran

When it comes to travel destinations, Iran has gained immense popularity in recent years. With its rich history, ancient architecture, and vibrant culture, it has become a must-visit country for many travelers. One particular province in Iran that stands out for its natural beauty and traditional lifestyle is Chaharmahal and Bakhtiari.

Located in the southwestern part of Iran, Chaharmahal and Bakhtiari Province is known for its picturesque landscapes, towering mountains, and charming villages. The province offers a unique experience for travelers who are seeking an authentic Iranian adventure and a chance to connect with nature.

One of the main attractions in Chaharmahal and Bakhtiari Province is its stunning natural beauty. The province boasts several national parks, including Kuhrang, Zard-Kuh, and Khafr. These parks are a paradise for hikers and nature lovers, offering breathtaking landscapes, lush forests, and glacial lakes. Visitors can explore the diverse ecosystem of the region, spot wildlife such as ibex and Persian leopards, and enjoy activities like rock climbing and camping.

In addition to its natural beauty, Chaharmahal and Bakhtiari Province is also famous for its unique rural lifestyle. The province is home to several traditional villages, where visitors can experience the authentic Iranian way of life. These villages are known for their traditional architecture, mud-brick houses, and friendly locals. The residents of these villages have held onto their traditional customs and rituals, providing visitors with a glimpse into the rich cultural heritage of Iran.

When it comes to accommodation, Chaharmahal and Bakhtiari Province offers a range of options to suit different preferences and budgets. Visitors can choose to stay in traditional guesthouses, where they can immerse themselves in the local culture and enjoy homemade Iranian delicacies. These guesthouses are often surrounded by breathtaking natural beauty, providing a tranquil and peaceful environment for guests.

Alternatively, there are also more modern accommodation options available in larger cities of the province such as Shahrekord and Borujen. These cities offer a variety of hotels, ranging from budget-friendly to more luxurious options, providing an ideal base for exploring the surrounding areas.

For those who prefer a more adventurous experience, camping is a popular choice in Chaharmahal and Bakhtiari Province. There are designated camping areas in the national parks, allowing travelers to spend a night under the starry sky, surrounded by nature's beauty. Camping in these areas provides a unique opportunity to disconnect from the hustle and bustle of everyday life and experience the peacefulness of the Iranian countryside.

In conclusion, Chaharmahal and Bakhtiari Province in Iran is a hidden gem for accommodation seekers. With its breathtaking natural beauty, traditional villages, and diverse range of accommodation options, it offers a unique and memorable experience for travelers. Whether you choose to stay in a traditional guesthouse, a modern hotel, or go camping in the national parks, this province will captivate you with its beauty and charm. So, if you're planning a trip to Iran, make sure to include Chaharmahal and Bakhtiari Province in your itinerary for an unforgettable stay.


Počasí Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Chaharmahal and Bakhtiari Province, located in southwestern Iran, is known for its diverse and contrasting climate. This province, situated in the Zagros Mountains, experiences various weather conditions throughout the year, ranging from scorching summers to chilly winters.

During the summer months, temperatures in Chaharmahal and Bakhtiari Province can soar above 40 degrees Celsius, making it one of the hottest regions in Iran. The dry and arid climate combined with high temperatures creates a harsh environment for the residents. To beat the heat, locals often retreat to the higher elevated areas of the province, where the temperature is relatively cooler.

As the autumn season approaches, temperatures gradually begin to cool down, offering relief from the scorching heat. The province experiences mild weather during this time, with temperatures ranging between 20 to 30 degrees Celsius. The province's scenic beauty is enhanced during this season as the mountains and valleys are covered with vibrant hues of red, orange, and yellow foliage.

The arrival of winter brings a significant drop in temperatures, with some regions of Chaharmahal and Bakhtiari Province experiencing freezing temperatures and even snowfall. The higher elevated areas receive the most snowfall, attracting many tourists and winter sports enthusiasts. The crisp air and white snowy landscapes create a picturesque scene that is truly enchanting.

Springtime in Chaharmahal and Bakhtiari Province is a period of rejuvenation. The region experiences mild and pleasant weather, with temperatures ranging from 15 to 25 degrees Celsius. The melting snow from the mountains nourishes the valleys and brings them to life. During this season, visitors can witness the blooming of flowers and enjoy the sight of lush green fields that are a stark contrast to the arid landscape of the summer months.

Due to the diverse topography of Chaharmahal and Bakhtiari Province, the climate varies from one region to another. The lower regions, such as the Bakhtiari Plains, tend to be hotter and drier, while the higher elevated areas, including the Zagros Mountains, experience cooler temperatures and more precipitation.

It is worth noting that climate change has had an impact on the weather patterns in Chaharmahal and Bakhtiari Province, as it has in many parts of the world. The region has witnessed some irregular weather conditions, such as extended periods of drought and unpredictable rainfall patterns, which have posed challenges to agriculture and the livelihoods of the local communities.

In conclusion, Chaharmahal and Bakhtiari Province in Iran offers a diverse range of weather conditions throughout the year. From scorching summers to snowy winters, the province appeals to tourists seeking various experiences. However, the effects of climate change are a growing concern, highlighting the need for awareness and sustainable practices to mitigate its impact on the region's climate and natural resources.


Nejčastější dotazy a odpovědi Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


1. Jaký je rozloha provincie Chaharmahal and Bakhtiari v Íránu?
- Rozloha této provincie je přibližně 16 332 kilometrů čtverečních.

2. Jaké je hlavní město provincie Chaharmahal and Bakhtiari?
- Hlavním městem provincie je město Šahr-e Kord.

3. Jaký je počet obyvatel provincie Chaharmahal and Bakhtiari?
- Podle odhadů z roku 2016 zde žilo přibližně 947 763 obyvatel.

4. Jaké jsou hlavní hospodářské činnosti v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Hlavními hospodářskými činnostmi jsou zemědělství (zejména chov dobytka) a těžba nerostných surovin (např. ropa, uhlí, žula).

5. Jaké jsou turisticky zajímavé místa v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Mezi turisticky atraktivní místa v provincii patří například národní parky Bakhtiari a Zard-Kuh, historický hrad Barm-e Delak a zemědělské terasy v oblasti Chelgard.

6. Jaké je klima v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Klima v provincii je chladné horské podnebí s mírnými léty a chladnými zimami. Průměrná teplota se pohybuje od 25 °C v létě do -5 °C v zimě.

7. Jaký je význam řeky Karúnu v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Řeka Karún je jednou z nejvýznamnějších řek v Íránu a protéká celou provincií. Poskytuje zásobování vodou, zdroje energie a také slouží jako dopravní cesta pro přepravu zboží.

8. Jaké jsou tradiční zvyky a kultura v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- V této provincii je zachována tradiční kočovná kultura, která zahrnuje například tance a hudbu, tkaní koberců a výrobu tradičních oblečení. Místní lidé jsou také známí pro své pohostinnosti a tradiční festivaly.

9. Jak se dostat do provincie Chaharmahal and Bakhtiari?
- Provincie má dobrou dopravní infrastrukturu a je možné se sem dostat letecky, po silnici nebo autobusem. Vnitrostátní letiště je umístěno v hlavním městě Šahr-e Kord.

10. Jaký je význam Bakhtiari lidu v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Bakhtiari lid je jednou z etnických skupin žijících v provincii a má své jedinečné tradice, jazyk a kulturu. Jejich přítomnost přináší bohatství a rozmanitost do této oblasti.


98 procent zákazníků jsou spokojeni

Garantovaná nejnižší cena

Největší webová sbírka letenek

Nejvýhodnější letenky do všech zemí světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Pátrat po letenkách